Hanasaari mukana Almedal-viikolla

Almedalen - Visby, Gotlanti

|
1 - 8.7.2018

Hanasaari tarjoaa laajan valikoiman monipuolisia ohjelmia tämän vuoden Almedal-viikolla Gotlannissa.

Tässä ohjelmamme ruotsiksi:

Tisdag 3 juli

Plats: Holmen, H619, vid fartyget M/S Michael Sars

♦ Kl. 10.15-11.15 Betydelsen av Brexit för små länder

Vad innebär Brexit för små länder såsom Sveriges möjligheter att påverka i det europeiska samarbetet, och hur utnyttjar små länder förhandlingarna inför Brexit för att främja sina intressen? Storbritanniens val att lämna den europeiska unionen rubbar balansen bland de kvarvarande medlemmarna. Detta gäller i synnerhet små länder som är i stort behov av allianser för att påverka EUs utveckling. Hur påverkas de små länderna i norden som samarbetat mycket med Storbritannien och ofta haft gemensamma intressen i fråga om frihandel, den inre marknadens utveckling och utrikespolitikens utformning? Och hur påverkas balansen mellan Eurozonen och EU-länderna som inte använder den gemensamma valutan när Storbritannien kliver av?

Medverkande:
Nina Fellman, nordisk samarbetsminister, Ålands landskapsregering
Björn Fägersten, programchef, Utrikespolitiska institutet
Moderator: Ylva Pettersson

♦ Kl. 11.30-12.30 Bromsar blockpolitiken nytänkande och pluralism?

Den rådande konsensuspolitiken i Finland och blockpolitik enligt svensk modell ter sig diametralt motsatta. En fördel med blockpolitik är det ”bättre konsumentskyddet” för väljarna: de kan jämföra de alternativa regeringsprogrammen redan före valet. Enligt motståndarna kan blockpolitiken anses vara odemokratisk till sin natur när det i praktiken finns endast två regeringsalternativ att välja mellan. Underlättar blocken för väljarna? Träder de ideologiska skillnaderna tydligare fram eller suddas skillnaderna mellan partierna ut? Var kan man dra en gräns mellan blocken? Är höger-vänster inledningen den mest relevanta eller hittar vi de större skiljelinjerna på annat håll? Är blocköverskridande regeringsbildning ett realistiskt alternativ efter valet i september?

Medverkande:
Roger Haddad, Liberalerna
Pyry Niemi, Socialdemokraterna
Anna-Maja Henriksson, partiledare, Svenska Folkpartiet i Finland
Marie Demker, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Anu Koivunen, professor, Stockholms universitet
Moderator: Maria Wetterstrand

♦ Kl. 13.15-14.15 Fake news inför det svenska valet

Hur ska vi medborgare förhålla oss till larmen om fake news inför det svenska valet? Vad gör debatten om fake news, desinformation och dark ads för vårt förtroende för det politiska systemet? Rapporter om utländsk inblandning i nationella val har nått oss de senaste åren, med Brexitomröstningen och det franska och amerikanska presidentvalen som tydliga exempel. Men begreppet ”fake news” har också använts för att attackera legitima nyhetskällor och institutioner för att man är besviken med vad de publicerar. Donald Trumps och Viktor Orbans attacker mot inhemsk media är två sådana exempel. Samtidigt kan sociala medier, där många inhämtar nyheter och ny teknik utnyttjas för att snabbt sprida falska nyheter och riktade reklamer som bara syns för målgruppen, och därigenom främja politiska syften som går emot demokratiska och liberala värderingar. Hur skyddar vi oss mot att påverkas av fake news, och vad för det här för konsekvenser för den politiska debatten inför svenska valet?

Medverkande:
Jessikka Aro, journalist och författare
Åsa Wikforss
Mikael Tofvesson
John Severinson, head of mediapartners, Facebook
Björn Löfdahl, programchef, Sveriges radio
Moderator: Ylva Pettersson

♦ Kl. 14.30-15.30 Är en värld fri från kärnvapen möjlig?

Bekämpningen av kärnvapen har återinträtt på den internationella säkerhets- och fredsagendan. FN lade i somras fram en konvention om ett globalt kärnvapenförbud. Den svenska kärnvapenpolitiken med förbud mot kärnvapen håller sin position men en utredning är aviserad efter att USA och andra kärnvapenmakter varnat Sverige. Finland har valt att inte skriva under konventionen med hänvisning till partnerskapet i Nato. Vilken är våra länders roll i den globala kärnvapennedrustningen? Varför har Sverige och Finland valt olika vägar i FN? Kan Sverige behålla sina militära samarbeten intakta om landet håller fast vid sina intentioner att skriva under FN-konventionen? Vad betyder Nobels fredspris för det globala kärnvapenmotståndet?

Medverkande:
Tarja Cronberg, ordförande, Fredsförbundet
Dan Smith, direktör, Sipri
Mikael Holmström, säkerhetspolitisk reporter, DN
Moderator: Maria Wetterstrand

Kl. 15.45-17.00 Försvarssamarbete, totalförsvar.

Det efter kalla kriget nedmonterade totalförsvaret kommer att återuppbyggas för att svara mot försvarsberedningens formulering ”ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”. Den nedmonteringsiver som drabbade Sverige infann sig inte i Finland som haft ett intakt totalförsvar sedan strax efter senaste kriget. Näringslivets aktiva medverkan i försörjningsberedskapen har alltid varit karakteristiskt för Finland med ett nära samarbete som bygger på de erfarenheterna som krigsåren gav. De nuvarande verksamhetsformerna etablerades redan strax efter det senaste kriget. Hur ska Sverige och Finland samarbeta för att beskydda befolkningen i krigstid? Hur ska näringslivet engageras i det svenska totalförsvaret? Kan det finska systemet för krisberedskap vara modell för Sverige?

Medverkande:
Rami Peltonen, försvarsattaché, Finlands ambassad i Stockholm
Charly Salonius-Pasternak, forskare, Utrikespolitiska institutet i Finland
Allan Widman, ordförande, Försvarsutskottet
Tommy Åkesson, huvudsekreterare, Försvarsberedningen
Camilla Eriksson, filosofie doktor, Totalförsvarets forskningsinstitut
Åsa Lindestam, vice ordförande, Försvarsutskottet
Moderator: Pernilla Ström


Torsdag 5 juli

Plats: Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18

♦ Kl. 9.45-10.45 Trollfabrikerna runt Östersjön som faktaförvrängare och ett hot mot vårt bildningsideal

Dagens digitala medier har gett nya möjligheter att påverka utrikes- och inrikespolitiken och kunskapsproduktionen. Dessa digitala påverkningsmöjligheter är oberoende av riksgränser. Trollfabrikerna handlar inte om ensamma provokatörer, utan lobbyister som kamouflerar sin åsiktspåverkan i en faktaliknande dress. Finländska journalisten Jessikka Aro har de senaste åren blivit utsatt för hatattacker efter att undersökt de ryska trollfabrikernas verksamhet. Journalisten Aro diskuterar med forskare och politiker hur trollfabriker kan tänkas förvränga fakta, utmana medie- och bildningsinstitutioner och påverka politiska val.

Medverkande:
Christer Mattsson, utvecklingsledare, Segerstedt institutet
Anu Koivunen professor, Stockholms universitet
Jessikka Aro, journalist och författare
Henrik Selin, enhetschef, interkulturell dialog, Svenska institutet
Moderator: Jonna Similä

♦ Kl. 10.45-11.45 Hållbara städer vid Östersjön

Östersjön är ett av världens mest förorenade innanhav. Urbaniseringen är en global trend som är märkbar också i Sverige och Finland. Kan stadsplanering av våra metropoler ge oss en mer välmående Östersjö? Går det att förena social och ekologisk hållbarhet med ekonomisk tillväxt? Hur ter sig Österjöområdet och dess urbanisering i en global kontext? Social och ekologisk hållbarhet, också ur mångfalds- och genderperspektiv, kan ses som en förutsättning för tillit och fungerande habitat. Just en optimering av social och ekologisk hållbarhet i stadsutveckling har blivit ett konceptuellt verktyg för hållbarhetsarbete i Norden.  Svenska och finländska experter och politiker söker svar på de här frågorna.

Medverkande:
Alf Norkko, professor i marinekologi och ledare för det bilaterala forskningsprojektet Baltic Bridge
Gustav Hemming, miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd, C
Allan Larsson, (tidigare finansminister, veteran i hållbarhetspolitik), Sh
Maria Wetterstrand, vd, Miltton Purpose
Moderator: Birgitta Englin, Global Utmaning
Arrangörer: Hanaholmen, Global Utmaning

♦ Kl. 12.00-12.45 Varför ska politikerna styra skolan?

Skolforskare som jämfört utbildningssektorerna i Sverige och Finland påpekar ofta skillnaden i styrningen av skolan i de två länderna. Förenklat kan man påstå att i Sverige är skolan en fråga för politikerna medan i Finland är mycket av beslutsmakten i händerna av lärarprofessionen. Vad är för- och nackdelarna med de här två olika modellerna? Vad vore en optimal modell för våra skolor? Varför blir detaljstyrning av skolan en valfråga i Sverige? Och varför har Finland en politisk konsensus om skolan?

Medverkande:
Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé
Antton Rönnholm, partisekreterare, Socialdemokraterna i Finland
Johanna Ringarp, universitetslektor, Stockholms universitet
Janne Holmen, docent, Uppsala universitet
Moderator: Janne Wikström


Välkommen!

Mera information: Projektchef Tina Räihä, tina.raiha(at)hanaholmen.fi, projektchef Janne Wikström, janne.wikstrom(at)hanaholmen.fi eller programkoordinator Jonna Similä, jonna.simila(at)hanaholmen.fi