Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

 

Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Norjan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.

Rahasto jakaa apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Tukea voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset. Apurahoja myönnetään muun muassa yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä), opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen.

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto perustettiin vuonna 1979. Rahaston pääoma on Suomessa (2021) noin 7,8 miljoonaa euroa ja Norjassa (2021) noin 8 miljoonaa Norjan kruunua.

Rahaston hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä (kolme kummastakin maasta), joilla on kullakin henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen suomalaisjäsenet nimittää opetusministeriö. Rahaston Suomen jaoston hallitukseen 2021–2023 kuuluvat puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Eero Hokkanen ja hallituksen jäsenet rehtori, toimitusjohtaja Teemu Kokko sekä FM Tove Ekman.

Rahaston Norjan jaoston hallitukseen kuuluvat kaudella 2021-2023 puheenjohtaja, pääsihteeri Espen Stedje ja hallituksen jäsenet førsteamanuensis Ánde Somby sekä COO Ingvild Meland. Rahasto on myös Oslossa sijaitsevan Suomalais-norjalaisen kulttuuri-instituutin päämies. Rahasto nimittää instituutin hallituksen ja tukee vuosittain instituutin toimintaa myöntämällä apurahoja instituutin projekteihin.

Mihin apurahaa voi hakea?

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on

 • edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää
 • lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Norjassa ja norjan kieltä kohtaan Suomessa
 • lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä
 • käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskunnallisen kehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita sekä mahdollisuuksia.

Millaisiin hankkeisiin apurahaa voi hakea?

Rahasto asettaa etusijalle hankkeet,

 • jotka kehittävät nykyistä yhteistyötä ja etsivät uusia alueita/verkostoja/kohderyhmiä maiden väliseen vaihtoon tulevaisuudessa
 • jotka toteutetaan sellaisilla paikkakunnilla Suomessa/Norjassa, joissa tietämys maista tai kontaktit maiden välillä ovat suhteellisen vähäisiä
 • jotka ovat uutta luovia, eikä niitä ole toteutettu aikaisemmin; jotka antavat uuden näkökulman ja välittävät uutta tietoa ja uusia tieteellisiä saavutuksia Suomesta/Norjasta ja suomalais-norjalaisista suhteista
 • joilla on mahdollisuus jatkua ja kehittyä
 • jotka lisäävät kiinnostusta Suomea kohtaan julkisessa keskustelussa Norjassa ja päinvastoin.

Mihin apurahaa ei myönnetä?

Hankkeilla tulee olla selvä kahdenvälinen tavoite. Jos tämä ei käy ilmi hakemuksesta, se hylätään. Apurahaa ei liioin myönnetä hankkeille, jotka ovat jo alkaneet tai on toteutettu ennen rahaston tekemää päätöstä. Rahasto ei pääsääntöisesti myönnä tukea seuraaviin tarkoituksiin:

 • tekniseen varustukseen, materiaalikustannuksiin, korjaustöihin, rakentamiseen, muistomerkkeihin tai vastaaviin
 • hallinnollisiin kustannuksiin tai palkkakustannuksiin, joilla ei ole suoraa yhteyttä hankkeen toteuttamiseen
 • yleisen opintotuen piiriin kuuluviin peruskoulu-, lukio- tai korkeakoulutason opintoihin
 • vaihto-opiskeluun, harjoitteluun tai oppilasvaihtoon
 • urheilutapahtumiin.

Hakuohjeet

Lataa rahaston hakuohjeet PDF-tiedostona.

Tutustu mielellään myös aiemmin myönnettyihin apurahoihin kohdassa ”Myönnetyt apurahat”.

Myönnettyjen apurahojen maksu

Apurahan saaja lähettää sihteeristölle sähköisen maksatuspyynnön hakujärjestelmän kautta. Apurahojen käyttöajan mahdollista pidennystä tai käyttötarkoituksen muutosta tulee hakea kirjallisesti.

Hae apurahaa tästä