Kulturfonden för Finland och Norge

Obs! Sekretariatet håller sommarstängt 29.6–4.8.2024. 

Kulturfonden för Finland och Norge skall främja kontakterna och kulturutbytet mellan Finland och Norge samt öka den ömsesidiga kännedomen om respektive länder.

Fonden beviljar bidrag till enskilda personer, organisationer och föreningar för olika samhälls- och kulturprojekt. Bidrag beviljas för samarbete inom konst och kultur, för vetenskaplig forskning (särskilt inom humaniora och samhällsvetenskaper), för student- och skolgruppers studieresor samt för studier av kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden i det andra nordiska landet.

Kulturfonden för Finland och Norge är grundad år 1979. Fondens kapital är i Finland (2022) ca 6,6 miljoner euro och i Norge (2022) ca 7,5 miljoner norska kronor.

Styrelsen består av sex ledamöter (tre från vartdera landet) samt deras personliga suppleanter. Undervisningsministeriet i Finland utser de finländska styrelseledamöterna. I fondens finländska styrelse 2024–2026 sitter ordföranden, konsultativ tjänsteman Eero Hokkanen och styrelseledamöterna rektor, VD Teemu Kokko och FM Tove Ekman. Styrelsens suppleanter är företagskonsult Torfinn Slåen, direktör Tiia Strandén och professor Tuomas Forsberg.

I fondens norska styrelse sitter under perioden 2024-2026 ordföranden, generalsekreterare Espen Stedje och styrelseledamöterna försäljningschef Päivi Tervonen och daglig ledare Petter U. Morken. Den norska styrelsens suppleanter är ledare Ulla-Stina Wiland, civilarkitekt Ola Kibsgaard-Petersen och ledare Christina Hætta.

Fonden är också huvudman för det Finsk-norska kulturinstitutet i Oslo. Fonden utser institutets styrelse och stöder årligen dess verksamhet genom projektbidrag.

Vad kan man söka till?

Bidrag beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är att

 • förmedla och utveckla ländernas kulturliv
 • öka intresset för det finska språket i Norge och det norska språket i Finland
 • öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras samhällsutveckling
 • belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur

Vad bör känneteckna genomförandet?

Aktiviteter prioriteras som

 • utvecklar dagens samarbete och finner nya områden/nätverk/målgrupper för utbyte mellan de båda länderna i framtiden
 • genomförs/förmedlas på orter i Norge/Finland där kunskaperna om/kontakterna med länderna är förhållandevis små
 • är nyskapande och inte har genomförts tidigare och som ger en ny bild och förmedlar en ny kunskap, nya vetenskapliga rön om Norge/Finland och de norsk-finländska relationerna
 • har möjlighet att få långsiktiga effekter
 • i den offentliga debatten ökar intresset för Finland i Norge och vice versa

Till vad kan man inte söka?

Aktiviteten skall ha ett tydligt bilateralt syfte. Om det inte förekommer avslås ansökan. Vidare beviljas inte bidrag till aktiviteter som redan har påbörjats/genomförts innan fonden hunnit fatta sitt beslut. I övrigt beviljar fonden i regel inte stöd till:

 • teknisk utrustning, materialkostnader, reparationer, byggnationer, minnesmonument eller liknande
 • administrations-/lönekostnader som inte har ett direkt samband med projektets genomförande
 • studier på grundskole-/gymnasie-/högskolenivå för vilka allmänna studiemedel är tillgängliga
 • utbytesstudier, praktik och elevutbyten
 • sportevenemang

Fondens riktlinjer

Ladda ner fondens riktlinjer som PDF

Bekanta dig även gärna med tidigare beviljade bidrag under rubriken ”Beviljade bidrag”.

Utbetalning av beviljat bidrag

Utbetalning av beviljade bidrag sker genom en elektronisk anhållan om rekvisition via ansökningsportalen. Uppskov för att utnyttja bidrag sker endast efter särskild skriftlig ansökan. Samma gäller ändring av användningssyfte.

Ansök om bidrag här.