Hanaholmen Kultur

Ett samarbetsprogram för kommunala kulturchefer i Sverige och Finland

Äger rum den 28 till 30 september 2022

Medverkande för pilotverksamheten är valda och vi tar inte längre emot nya ansökningar.


Arbetar du som ansvarig för kulturverksamheten i din kommun? Har din kommun cirka 15 000 –40 000 invånare? Behöver du inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte med andra i samma roll?

Är du intresserad av hur man arbetar med kommunala kulturfrågor i Finland? Vill du ingå i ett bilateralt nätverk av kollegor? Då är detta ett nytt och unikt program för dig.

Vad innehåller programmet?

Kulturfonden för Sverige och Finland som är en fristående mellanstatlig fond har ett strategiskt uppdrag att skapa kontakter och kunskapsutbyte mellan personer, organisationer, företag och myndigheter i våra två länder. Sverige och Finland har stora likheter och ett gemensamt intresse av att utveckla den kommunala kulturverksamheten. För att främja professionella nätverk och personliga kontakter mellan aktörer på kulturfältet startar Kulturfonden ett unikt nätverksprogram riktat specifikt till kommunala kulturchefer i små eller mellanstora kommuner (eller tjänstemän med en annan titel men motsvarande uppgifter). Målet är att utifrån lärdomar från två närstående grannländer utveckla den lokala kulturpolitiken i respektive land utgående från de utmaningar och möjligheter som samhällsutvecklingen innebär.

  • Programmet bygger på flexibilitet där deltagarnas behov och önskemål kan styra innehållet.
  • Inspirerande föreläsningar, anpassade studiebesök och nyttig samverkan med kolleger i Sverige och Finland. Ämnen är bl.a. lokal samverkan, tillgänglighet, digitalisering, politisk styrning, kulturfinansiering och internationalisering.
  • Syftet är att ge deltagarna en ökad kompetens i att utföra en lokal kulturpolitik.
  • 8–10 deltagare från vartdera landet.

Finansiering

Om du blir antagen beviljar Kulturfonden för Sverige och Finland ett stipendium som täcker deltagarkostnaden. Stipendiet betalas direkt från fonden till Hanaholmen som arrangör. Programmet kostar cirka 36 000 kr per deltagare, vilket inkluderar utbildningsdelen, lokaler, studiebesök, logi och måltider. Du förbinder dig då att delta i programmets båda moduler. Som deltagare står du för dina resor till Helsingfors/Esbo och Stockholm samt din arbetstid.

Eftersom programmet 2022/2023 är en pilotverksamhet förväntas du också som stipendiat att medverka i utvärderingen av programmet och utvecklingen av dess fortsättning.

På vilket språk?

Programmet genomförs till stor del på engelska för att möjliggöra ett brett deltagande, men projektpersonalen kan också svenska och finska. När det är möjligt fungerar vi med en pragmatisk hållning där deltagarna har möjlighet att använda det språk som de känner sig mest bekväma med.

När

  • De medverkande väljs före 15.6.2022
  • Modul 1 på Hanaholmen i Esbo, Finland, från den 28 till 30 september 2022
  • Modul 2 i Sverige från den 29 till den 31 mars 2023