Hanaholmen Kultur

Ett samarbetsprogram 2024 för kommunala kulturchefer i Sverige och Finland

Arbetar du som ansvarig för kulturverksamheten i din kommun? Har din kommun mellan 5 000 och 40 000 invånare? Behöver du inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte med andra i samma roll?

Är du intresserad av hur man arbetar med kommunala kulturfrågor i Sverige och Finland? Vill du ingå i ett bilateralt nätverk av kollegor? Då är detta ett nytt och unikt program för dig.

Vad innehåller programmet?

Hanaholmen Kultur är ett nätverksprogram under åren 2022-2027 initierat och finansierat av Kulturfonden för Sverige och Finland. Programmets innehåll skapas i samverkan mellan experter och deltagare, och utnyttjar effektivt erfarenheter från tidigare genomförda program. Det första programmet genomfördes 2022-2023. Programmet omfattar för varje deltagare två fysiska träffar på två dygn vardera under samma år, en modul i Sverige och en modul i Finland.

Kulturfonden för Sverige och Finland är en fristående mellanstatlig fond med ett strategiskt uppdrag att skapa kontakter och kunskapsutbyte mellan personer, organisationer, företag och myndigheter i våra två länder.

Sverige och Finland har stora likheter och ett gemensamt intresse av att utveckla den kommunala kulturverksamheten. För att främja professionella nätverk och personliga kontakter mellan aktörer på kulturfältet genomför Kulturfonden tillsammans med Hanaholmen ett unikt nätverksprogram riktat specifikt till kommunala kulturchefer i små eller mellanstora kommuner (eller tjänstemän med en annan titel men medmotsvarande uppgifter).

Målet är att genom programmet inspirera och ge kulturcheferna insikter och kunskaper för att arbeta med den lokala kulturpolitiken utifrån lärdomar från två närstående grannländer..

  • Programmet bygger på flexibilitet där deltagarnas behov och önskemål kan styra innehållet.
  • Inspirerande föreläsningar, anpassade studiebesök och nyttig samverkan med kolleger i Sverige och Finland. Ämnen är bl.a. lokal samverkan, tillgänglighet, digitalisering, politisk styrning, kulturfinansiering och internationalisering.
  • 8–10 deltagare från vartdera landet.

Kostnader och finansiering

Programmet 2024 kostar cirka 36 000 kr / 3 500€ per deltagare, vilket inkluderar utbildningsdelen, lokaler, studiebesök, hotell och måltider. Om du blir antagen så står Kulturfonden för den kostnaden. Fonden kan också stå för dina kostnader gällande resor i samband med de två modulerna. Fonden förutsätter att du kan delta inom ramen för din tjänst och arbetstid.

Du som blir antagen förväntas medverka i utvärderingen av programmet och utvecklingen av dess fortsättning.

På vilket språk?

Programmet genomförs till stor del på engelska för att möjliggöra ett brett deltagande, men personalen under kursen kan också svenska och finska. När det är möjligt fungerar vi med en pragmatisk hållning där deltagarna har möjlighet att använda det språk som de känner sig mest bekväma med.

När genomförs programmet under 2024?

  • De medverkande väljs före 15.12.2023
  • Modul 1 genomförs på Sigtunastiftelsen i Sigtuna, Sverige 27–29 maj 2024
  • Modul 2 genomförs på Hanaholmen i Esbo, Finland 16–18 oktober 2024

Ansök här, så tar vi kontakt

Hanaholmen Kultur 2022