Hanaholmen Kultur

Kulturchefsprogrammet får goda vitsord

Hösten 2022 startade fonden och Hanaholmen ett helt nytt nätverksprogram för svenska och finska kulturchefer. Programmet, som går under namnet Hanaholmen Kultur, lockade drygt tjugo ansvariga tjänstemän från mindre och medelstora kommuner i båda länderna.

”Efter pilotprogrammet fick vi väldigt fina genomsnittspoäng gällande Hanaholmen Kultur som helhet, fyra av fem möjliga. För nyttan av programmet gav deltagarna en femma i vitsord. Även om det naturligtvis också kom fram en del praktiska och innehållsmässiga frågor som måste lösas och förbättras, var det uppmuntrande siffror med tanke på fortsättningen”, konstaterar en av nätverksprogrammets projektchefer Alfiero Zanotto.

Hanaholmen Kultur erbjuder de svenska och finländska kulturcheferna en mötesplats där de inte bara kan utbyta tankar och idéer sinsemellan utan också lära sig av gästande expertföreläsare. På sikt är det tänkt att dessa möten skall leda till en utveckling och förbättring av den egna, lokala kulturpolitiken i bägge länder.

”Diskussionerna kan handla om allt från hur den nya regionala förvaltningen för social- och hälsovård i Finland påverkar kommunerna och deras budgetar till hur Kirunas växande gruvnäring inte bara skapar arbetstillfällen, utan hur den också kan ge kommunen utrymme att satsa på kultur”, konstaterar Zanotto.

Kulturchefsprogrammet innebär en betydande ekonomisk satsning från fondens sida. Därför är också feedbacken från deltagarna oerhört viktig.

”Det var intressant att notera att även i det här programmet önskade deltagarna mera information om ländernas förvaltningsstrukturer. Det är liknande feedback vi fått från andra program, där det visat sig att grundkunskapen om det andra landet inte är så stor”, säger Zanotto.

Ett samarbetsprogram för kommunala kulturchefer i Sverige och Finland

Arbetar du som ansvarig för kulturverksamheten i din kommun? Har din kommun mellan 5 000 och 40 000 invånare? Behöver du inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte med andra i samma roll?

Är du intresserad av hur man arbetar med kommunala kulturfrågor i Sverige och Finland? Vill du ingå i ett bilateralt nätverk av kollegor? Då är detta ett nytt och unikt program för dig.

Vad innehåller programmet?

Hanaholmen Kultur är ett nätverksprogram under åren 2022-2027 initierat och finansierat av Kulturfonden för Sverige och Finland. Programmets innehåll skapas i samverkan mellan experter och deltagare, och utnyttjar effektivt erfarenheter från tidigare genomförda program. Det första programmet genomfördes 2022-2023. Programmet omfattar för varje deltagare två fysiska träffar på två dygn vardera under samma år, en modul i Sverige och en modul i Finland.

Kulturfonden för Sverige och Finland är en fristående mellanstatlig fond med ett strategiskt uppdrag att skapa kontakter och kunskapsutbyte mellan personer, organisationer, företag och myndigheter i våra två länder.

Sverige och Finland har stora likheter och ett gemensamt intresse av att utveckla den kommunala kulturverksamheten. För att främja professionella nätverk och personliga kontakter mellan aktörer på kulturfältet genomför Kulturfonden tillsammans med Hanaholmen ett unikt nätverksprogram riktat specifikt till kommunala kulturchefer i små eller mellanstora kommuner (eller tjänstemän med en annan titel men medmotsvarande uppgifter).

Målet är att genom programmet inspirera och ge kulturcheferna insikter och kunskaper för att arbeta med den lokala kulturpolitiken utifrån lärdomar från två närstående grannländer..

  • Programmet bygger på flexibilitet där deltagarnas behov och önskemål kan styra innehållet.
  • Inspirerande föreläsningar, anpassade studiebesök och nyttig samverkan med kolleger i Sverige och Finland. Ämnen är bl.a. lokal samverkan, tillgänglighet, digitalisering, politisk styrning, kulturfinansiering och internationalisering.
  • 8–10 deltagare från vartdera landet.

På vilket språk?

Programmet genomförs till stor del på engelska för att möjliggöra ett brett deltagande, men personalen under kursen kan också svenska och finska. När det är möjligt fungerar vi med en pragmatisk hållning där deltagarna har möjlighet att använda det språk som de känner sig mest bekväma med.

När genomförs programmet under 2024?

  • Modul 1 genomförs på Sigtunastiftelsen i Sigtuna, Sverige 27–29 maj 2024
  • Modul 2 genomförs på Hanaholmen i Esbo, Finland 16–18 oktober 2024

Hanaholmen Kultur 2022