Kulturfonden för Finland och Danmark

Kulturfonden för Finland och Danmark skall främja kontakterna och kulturutbytet mellan Finland och Danmark samt öka den ömsesidiga kännedomen om respektive länder.

Fonden beviljar bidrag till enskilda personer, organisationer och föreningar för olika samhälls- och kulturprojekt. Bidrag beviljas för samarbete inom konst och kultur, för vetenskaplig forskning (särskilt inom humaniora och samhällsvetenskaper), för student- och skolgruppers studieresor samt för studier av kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden i det andra nordiska landet.

Kulturfonden för Finland och Danmark är grundad år 1982. Fondens grundkapital är i Finland ca 4,8 miljoner euro (2019) och i Danmark ca 3,8 miljoner danska kronor (2019).

Styrelsen

Styrelsen består av åtta ledamöter (fyra från vartdera landet) samt deras personliga suppleanter. Undervisnings- och kulturministeriet i Finland utser de finländska styrelseledamöterna. I fondens finländska styrelse 2018–2020 sitter ordföranden, bergsråd Juha Rantanen och styrelseledamöterna direktör Jonas Geust,  partnerskapschef Veikko Kunnas och författaren Rosa Liksom.

I fondens danska styrelse sitter ordföranden, honorära generalkonsuln vid Finlands generalkonsulat i Köpenhamn Fritz Schur och styrelseledamöterna Birte Fangel, lektor Jakob Steensig och författare Martin Glaz Serup. Verkställande direktör Gunvor Kronman är fondens föredragande generalsekreterare.

Vad kan man söka till?

Bidrag beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är att

 • förmedla, utveckla och öka förståelse för ländernas kulturliv
 • öka kännedom och kontakter mellan de två länderna
 • öka intresset för det finska språket i Danmark och det danska språket i Finland
 • öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras efterföljande samhällsutveckling
 • belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur

 Vad bör känneteckna genomförandet?

Aktiviteter prioriteras som

 • utvecklar dagens samarbete och finner nya områden/nätverk/målgrupper för utbyte mellan de båda länderna i framtiden
 • genomförs/förmedlas på orter i Danmark/Finland där fondens bidrag kan ha ett stort nyttovärde
 • är nyskapande och inte har genomförts tidigare och som ger en ny bild och förmedlar en ny kunskap, nya vetenskapliga rön om Danmark/Finland och de dansk-finländska relationerna
 • har möjlighet att få långsiktiga effekter
 • i den offentliga debatten ökar intresset för Finland i Danmark och vice versa

 Till vad kan man inte söka?

Aktiviteten skall ha ett tydligt bilateralt syfte. Om det inte förekommer avslås ansökan. Vidare beviljas inte bidrag till aktiviteter som redan har påbörjats/genomförts innan fonden hunnit fatta sitt beslut. I övrigt beviljar fonden i regel inte stöd till:

 • teknisk utrustning, materialkostnader, reparationer, byggnationer, minnesmonument eller liknande
 • administrations-/lönekostnader som inte har ett direkt samband med projektets genomförande
 • studier på grundskole-/gymnasie-/högskolenivå för vilka allmänna studiemedel är tillgängliga
 • utbytesstudier, praktik och elevutbyten
 • sportevenemang

Fondens riktlinjer

Ladda ner fondens riktlinjer för aktivitetsbidrag.

Bekanta dig även gärna med tidigare beviljade bidrag under rubriken ”Beviljade bidrag”.

Utbetalning av beviljat bidrag

Utbetalning av beviljade bidrag sker genom en elektronisk anhållan om rekvisition via ansökningsportalen. Uppskov för att utnyttja bidrag sker endast efter särskild skriftlig ansökan. Samma gäller ändring av användningssyfte.

Ansök om bidrag här.