Etiska riktlinjer

Hanaholmen är en mångsidig arbetsplats med en annorlunda finansieringsmodell än många andra företag och organisationer.

På Hanaholmen samsas affärsdrivna hotell- och restaurangaktiviteter med programverksamhet, som får statliga bidrag från både Finland och Sverige.

I Hanaholmens totala budget ingår förutom de direkta statsstöden också nordiska medel, bidrag från huvudmannen Kulturfonden för Sverige och Finland, insatser från privata sektorn samt deltagaravgifter. Konferenshotellets eventuella överskott används till att driva och utveckla verksamheten.

Finansieringsmodellen är mångsidig och ställer höga krav på ledningens och de anställdas etiska riktlinjer. Därför har vi allmänna grundprinciper som visar vägen för hur organisationens verksamhet skall drivas: vilka etiska, sociala och finansiella krav och förväntningar som ställs på de anställda.

Riktlinjerna beskriver inte bara skyldigheter, utan betonar också de anställdas rättigheter. Utgångspunkten är att Hanaholmen skall vara en trygg och välkomnande arbetsplats där man känner sig vänligt bemött, respektfullt och jämlikt behandlad och där man alltid vågar säga ifrån ifall något känns fel.

De nedan beskrivna riktlinjerna gäller alla anställda på Hanaholmen.

Hanaholmens etiska riktlinjer