Kulturfonden Island-Finland

 

Kulturfonden Island-Finland skall främja kontakterna och kulturutbytet mellan Finland och Island samt öka den ömsesidiga kännedomen om respektive länder.

Fonden beviljar bidrag till enskilda personer, organisationer och föreningar.

Bidrag beviljas för samarbete inom konst och kultur, för vetenskaplig forskning (särskilt inom humaniora och samhällsvetenskaper), för student- och skolgruppers studieresor samt för studier av kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden i det andra nordiska landet. Fonden har också egen verksamhet.

Fonden är grundad av Finlands stat år 1975 och dess kapital är ca. 1,3 miljoner euro (2022). Islands stat bidrar från och med år 2008 i fondens utdelning.

Styrelsen består av fyra ledamöter (två från vartdera landet) och av två suppleanter. Styrelsen utses av undervisnings- och kulturministeriet i Finland och undervisnings-, forsknings- och kulturministeriet i Island.

I fondstyrelsen sitter stadsdirektör Pekka Timonen, universitetslärare Sari Päivärinne (2024–2026), Senior Adviser Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir och konstnär Magnús Logi Kristinsson (2023-2025). Styrelsens suppleanter är författare, pastor Tapio Koivukari och konsulent Baldur Þórir Guðmundsson.

Fondens föredragande generalsekreterare är VD Gunvor Kronman. Fondens sekretariat finns på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Vad kan man söka till?

Bidrag beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är att

 • förmedla och utveckla ländernas kulturliv
 • öka intresset för det finska språket på Island och det isländska språket i Finland
 • öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras efterföljande samhällsutveckling
 • belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur

Vad bör känneteckna genomförandet?

Prioriterat ges till aktiviteter som

 • utvecklar dagens samarbete och finner nya områden/nätverk/målgrupper för utbyte mellan de båda länderna i framtiden
 • genomförs/förmedlas på orter på Island/i Finland där kunskaperna om/kontakterna med länderna är förhållandevis små
 • är nyskapande och inte har genomförts tidigare och som ger en ny bild och förmedlar en ny kunskap, nya vetenskapliga rön om Island/Finland och de isländsk-finländska relationerna
 • har möjlighet att få långsiktiga effekter
 • i den offentliga debatten ökar intresset för Finland på Island och vice versa

Till vad kan man inte söka?

Aktiviteten skall ha ett tydligt bilateralt syfte. Om det inte förekommer avslås ansökan. Vidare beviljas inte bidrag till aktiviteter som redan har påbörjats/genomförts innan fonden hunnit fatta sitt beslut. I övrigt beviljar fonden i regel inte stöd till:

 • teknisk utrustning, materialkostnader, reparationer, byggnationer, minnesmonument eller liknande
 • administrations-/lönekostnader som inte har ett direkt samband med projektets genomförande
 • studier på grundskole-/gymnasie-/högskolenivå för vilka allmänna studiemedel är tillgängliga
 • utbytesstudier, praktik och elevutbyten
 • sportevenemang
 • residensvistelser

Fondens riktlinjer

Ladda ner fondens riktlinjer som PDF-fil: Riktlinjer

Bekanta dig även gärna med tidigare beviljade bidrag under rubriken ”Beviljade bidrag”.

Utbetalning av beviljat bidrag

Utbetalning av beviljade bidrag sker genom en elektronisk anhållan om rekvisition via ansökningsportalen. Uppskov för att utnyttja bidrag sker endast efter särskild skriftlig ansökan. Samma gäller ändring av användningssyfte.

Ansök om bidrag här.