Hanaholmen-initiativet

VAD ÄR HANAHOLMEN-INITIATIVET?

Hanaholmen-initiativet är ett sektoröverskridande bilateralt krisberedskapsprogram, som skall stärka det civila försvaret i Sverige och Finland och främjar samarbetet mellan länderna inom beredskap för och hantering av civila kriser. Hanaholmen-initiativet genomförs i samarbete med Försvarshögskolan i Sverige och Säkerhetskommittén i Finland med stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland samt ländernas regeringar.

Krisberedskapsprogrammet startades 2021 för att stärka det sektoröverskridande bilaterala samarbetet inom den civila krisberedskapen och involverar därför alla viktiga samhällssektorer i ett och samma program. Programmet bygger vidare på andra existerande sektoriella samarbeten såsom Hagasamarbetet inom räddningssektorn och Svalbard-samarbetet inom hälsovården. Det unika med Hanaholmen-initiativet är att det är sektoröverskridande och omfattar alla delar av samhället, inklusive civilsamhället och näringslivet.

INITIATIVETS UTBILDNINGSDEL

Krisberedskapsprogrammets utbildningsdel bygger på tre pelare: kunskap, kontakt och samordning:

  • Kunskap om ländernas krisberedskapssystem, förfaranden och aktuella frågor. 
  •  Personliga kontakter över sektorer och gränser. 
  • Identifiera möjligheter till stärkt samarbete och samordning inför framtida kriser. 

Under utbildningen görs ett syntesarbete som presenteras på högnivåforumet. Målet med syntesarbetet är att identifiera utvecklingsområden och fördelar med ett effektivt bilateralt samarbete. Utbildningen är en avancerad kurs som riktar sig till nyckelpersoner från olika sektorer som är involverade i strategisk beslutsfattning och som hanterar civil krishantering. Utbildningen består av två moduler (tre dagar vardera), varav en äger rum i Finland och en i Sverige. En kurs består av 20–30 deltagare, jämnt fördelat mellan de båda länderna och med olika bakgrund.

Ladda ner Hanaholmen-initiativets broschyr för 2023

HANAHOLMEN-INITIATIVETS HÖGNIVÅFORUM

Högnivåforumet samlar centrala beslutsfattare inom krishantering och beredskap. Forumet riktar sig till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå samt andra viktiga beredskapsaktörer, såsom personer från näringslivet, politiken, civilsamhället, massmedia samt universitetsvärlden (forskare). I forumet medverkar även deltagare från utbildningsdelen. Målet är att Högnivåforumet skall behandla observationer och rekommendationer som uppstått under utbildningsprogrammet och därmed föra vidare insikter och förslag för stärkt samarbete.

HANAHOLMEN-INITIATIVET I PRESS OCH MEDIA

Läs pressemeddelanden om Hanaholmen-initiativet
Läs experternas rekommendationer för stärkt krisberedskap (november 2021)
QandA: krisberedskapsprogrammet (januari 2021)
Statsminister Marins och statsminister Löfvens gemensamma uttalande (januari 2021)
Bakgrundspromemoria (20 november 2020)
Video: Hanaholmens VD Gunvor Kronman med de tidigare ambassadörerna Anders Ljunggren och Peter Stenlund om Hanaholmen-initiativet (februari 2021)

 

Hanaholmens VD Gunvor Kronman berättar om Hanaholmen-initiativet.

 

Projektledare Pär Lager, Säkerhetskommitténs generalsekreterare Petri Toivonen, Hanaholmens VD Gunvor Kronman, Försvarshögskolans rektor Robert Egnell och chefen för uppdragsutbildning Jan Eldeblad.