Hanaholmen-initiativet

VAD ÄR HANAHOLMEN-INITIATIVET?

Hanaholmen-initiativet är ett sektoröverskridande bilateralt krisberedskapsprogram, som skall stärka det civila försvaret i Sverige och Finland. Programmet inleddes hösten 2021 och genomförs i samarbete med Försvarshögskolan i Sverige och Säkerhetskommittén i Finland med stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland samt ländernas regeringar.

Programmet bygger vidare på andra liknande program, som Hagasamarbetet inom räddningssektorn och Svalbard-samarbetet inom hälsovården. Det unika med Hanaholmen-initiativet är att det omfattar alla delar av samhället, inklusive civilsamhället och näringslivet.

INITIATIVETS UTBILDNINGSDEL

Krisberedskapsprogrammets utbildningsdel bygger på tre pelare:

  • Kunskap om ländernas krisberedskapssystem, förfaranden och aktuella frågor
  • Personliga kontakter över sektorer och gränser
  • Identifiera möjligheter till stärkt samordning och samarbete inför framtida kriser

Under utbildningen görs ett syntesarbete som presenteras på det årligen återkommande högnivåforumet. Målet med syntesarbetet är att identifiera utvecklingsområden och fördelar med ett effektivt bilateralt samarbete. Själva utbildningen är en avancerad kurs som riktar sig till experter som hanterar strategisk beslutsfattning och civil krishantering i sina respektive företag och organisationer. Utbildningen består av två moduler (tre dagar vardera), varav en äger rum i Finland och en i Sverige. I kursen deltar cirka 20 personer från bägge länder. 

Ladda ner Hanaholmen-initiativets broschyr för 2023

HANAHOLMEN-INITIATIVETS HÖGNIVÅFORUM

Högnivåforumet samlar centrala beslutsfattare inom krishantering och beredskap. Forumet riktar sig till svenska och finska beredskapsaktörer från näringslivet, politiken, civilsamhället, massmedia samt universitetsvärlden (forskare). Målet är att högnivåforumet skall ta upp observationer och rekommendationer som uppstått under utbildningsprogrammet.

MERA OM HANAHOLMEN-INITIATIVET 

Hanaholmens effektrapport 2023 med experternas reflektioner, sid 30-35

Läs pressemeddelanden om Hanaholmen-initiativet
Läs experternas rekommendationer för stärkt krisberedskap (2021)
QandA: krisberedskapsprogrammet
Statsminister Marins och statsminister Löfvens gemensamma uttalande (januari 2021)
Bakgrundspromemoria

 

 

Projektledare Pär Lager, Säkerhetskommitténs generalsekreterare Petri Toivonen, Hanaholmens VD Gunvor Kronman, Försvarshögskolans rektor Robert Egnell och chefen för uppdragsutbildning Jan Eldeblad.