Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Tanskan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.

Rahasto jakaa apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Tukea voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset. Apurahoja myönnetään muun muassa yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä), opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen.

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto perustettiin vuonna 1982. Rahaston pääoma on Suomessa (2019) noin 4,8 miljoona euroa ja Tanskassa (2019) noin 3,8 miljoonaa Tanskan kruunua.

Hallitus

Rahaston hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä (neljä kummastakin maasta), joilla on kullakin henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen suomalaisjäsenet nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö. Rahaston Suomen jaoston hallitukseen 2018–2020 kuuluvat puheenjohtaja, vuorineuvos Juha Rantanen ja hallituksen jäsenet liiketoimintajohtaja Jonas Geust, kumppanuuspäällikkö Veikko Kunnas sekä kirjailija Rosa Liksom.

Rahaston Tanskan jaoston hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kunniapääkonsuli Suomen kunniapääkonsulaatissa Kööpenhaminassa Fritz Schur ja hallituksen jäsenet Birte Fangel, lehtori Jakob Steensig ja kirjailija Martin Glaz Serup. Rahaston esittelevänä pääsihteerinä toimii toimitusjohtaja Gunvor Kronman.

Mihin apurahaa voi hakea?

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on

 • edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa, kehittää maiden kulttuurielämää ja lisätä keskinäistä ymmärrystä
 • lisätä tietämystä ja yhteyksiä maiden välillä
 • lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Tanskassa ja tanskan kieltä kohtaan Suomessa
 • lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskunnallisesta kehityksestä
 • käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskunnallisen kehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita sekä mahdollisuuksia.

 Millaisiin hankkeisiin apurahaa voi hakea?

Rahasto asettaa etusijalle hankkeet,

 • jotka kehittävät nykyistä yhteistyötä ja etsivät uusia alueita/verkostoja/kohderyhmiä maiden väliseen vaihtoon tulevaisuudessa
 • jotka toteutetaan sellaisilla paikkakunnilla Suomessa/Tanskassa, joilla rahaston apurahan avulla saadaan aikaan suuri hyötyarvo
 • jotka ovat uutta luovia, eikä niitä ole toteutettu aikaisemmin; jotka antavat uuden näkökulman ja välittävät uutta tietoa ja uusia tieteellisiä saavutuksia Suomesta/Tanskasta ja suomalais-tanskalaisista suhteista
 • joilla on mahdollisuus jatkua ja kehittyä
 • jotka lisäävät kiinnostusta Suomea kohtaan julkisessa keskustelussa Tanskassa ja päinvastoin.

 Mihin apurahaa ei myönnetä?

Hankkeilla tulee olla selvä kahdenvälinen tavoite. Jos tämä ei käy ilmi hakemuksesta, se hylätään. Apurahaa ei liioin myönnetä hankkeille, jotka ovat jo alkaneet tai on toteutettu ennen rahaston tekemää päätöstä. Rahasto ei pääsääntöisesti myönnä tukea seuraaviin tarkoituksiin:

 • tekniseen varustukseen, materiaalikustannuksiin, korjaustöihin, rakentamiseen, muistomerkkeihin tai vastaaviin
 • hallinnollisiin kustannuksiin tai palkkakustannuksiin, joilla ei ole suoraa yhteyttä hankkeen toteuttamiseen
 • yleisen opintotuen piiriin kuuluviin peruskoulu-, lukio- tai korkeakoulutason opintoihin
 • vaihto-opiskeluun, harjoitteluun tai oppilasvaihtoon
 • urheilutapahtumiin

Hakuohjeet

Lataa yleisten apurahojen hakuohjeet.

Tutustu mielellään myös aiemmin myönnettyihin apurahoihin kohdassa ”Myönnetyt apurahat”.

Myönnettyjen apurahojen maksu

Apurahan saaja lähettää sihteeristölle sähköisen maksatuspyynnön hakujärjestelmän kautta. Apurahojen käyttöajan mahdollista pidennystä tai käyttötarkoituksen muutosta tulee hakea kirjallisesti.

Hae apurahaa tästä