Rekordlåg flyttrörelse mellan Sverige och Finland

Hanaholmen och Kulturfonden för Sverige och Finland har skapat en ny Barometer om svensk-finskt samarbete. Barometern kartlägger omfattningen av och kvaliteten på samarbetet inom ett flertal olika samhällsområden och -sektorer.

2023 års Barometer, som är den första i sitt slag, visar bland annat att flyttrörelsen från Sverige till Finland och från Finland till Sverige år 2022 var den lägsta på 2000-talet. År 2022 flyttade cirka 2 000 personer från Sverige till Finland och endast drygt 200 fler från Finland till Sverige.

De finskfödda personernas antal i Sverige har också minskat dramatiskt under 2000-talet, från 195 447 år 2000 till 133 083 år 2022. Orsaken är främst dödsfall bland dem som kom som arbetskraftsinvandrare under 1950- och 1960-talen. Samtidigt har antalet svenskfödda i Finland i det närmaste fördubblats, från 3 981 år 2000 till 7 668 år 2022.

Trots den negativa trenden i migrationen på senare år utgör svenskar och finländare fortfarande den största minoriteten i respektive grannland. I Sverige utgör de finskfödda den största minoriteten i bland annat kranskommunerna kring Stockholm, längs norrlandskusten samt i industriorter i västra Sverige. Svenskar utgör i sin tur den största minoriteten i huvuddelen av kommunerna i västra och norra Finland samt mera än tio procent av befolkningen på Åland.

Hanaholmens och Kulturfonden för Sverige och Finlands bilaterala barometer granskar förutom flyttrörelserna även samarbetet inom näringsliv, kultur, politik, utbildning och forskning, civilsamhället samt inte minst försvar och säkerhet. De huvudsakliga datainsamlingsmetoderna och källorna har varit opinionsenkäter, fokusintervjuer och statistik från Statistikcentralen i Finland, Statistiska Centralbyrån i Sverige samt från Nordregio, ett internationellt forskningscentrum under Nordiska ministerrådet. Barometern inkluderar också data från tidigare barometrar.

När det gäller handeln visar barometern att Sverige är Finlands största handelspartner både för import och export. För Sverige är i sin tur Finland femte största exportlandet och sjunde största importlandet. Finskt kapital ligger bakom de flesta utländska direktinvesteringarna i Norrbotten, Västerbotten, Dalarna, Östergötland och Kalmar, medan svenskt kapital ligger bakom flest utländska direktinvesteringar i alla regioner i Finland utom Lappland, Mellersta Österbotten, Norra Savolax och Norra Karelen.

Barometern redovisar en del oroande siffror gällande bland annat flyttrörelsen länderna emellan, men den stärker också uppfattningen om att Finland och Sverige är två närstående länder som har ett intensivt utbyte på olika nivåer och som har stor tillit till varandra, framförallt inom områden som försvar, utrikespolitik samt ekonomi och näringsliv.

Målet med Barometern är att den skall kunna användas av journalister, politiker, tjänstemän och den breda allmänheten när de vill bilda sig en uppfattning om svensk-finska frågor. Den kan användas som faktaunderlag vid myndighetsbeslut samt som ett internt verktyg för Hanaholmens bilaterala arbete.

Barometern kan läsas här: www.hanaholmen.fi/sv/barometern