Almedalsveckan

Hanaholmens och Kulturfondens för Sverige och Finland program under politikerveckan i Visby:

Dödshjälp – hur kommer vi vidare i debatten?
Måndag 3/7 kl. 9-10.30 Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3
Dödshjälp ses av allt fler som en medborgarfråga och inte en fråga för vården. Kan partierna i Sverige
fortsätta att undvika frågan utan att förhålla sig till opinionen och till erfarenheter från länder som infört
dödshjälp? Den finska riksdagen ska nu fatta beslut om en utredning med anledning av ett
medborgarinitiativ. Hur kommer Sverige påverkas om Finland tillåter dödshjälp? Kjell Asplund, Statens
medicinsk-etiska råd, Emma Henriksson, ordförande socialutskottet, Riksdagen (KD), Henrik Lax, f.d.
riksdagsledamot, initiativtagare medborgarinitiativet Finland, Anna-Lena Sörenson, vice ordförande
socialutskottet, ledamot, Statens medicinsk-etiska råd (S), Barbro Westerholm, riksdagsledamot, ledamot,
Statens medicinsk-etiska råd (L). Ifall du vill lyssna på tillställningen i efterhand, kan du göra det här>>>

Filantropi på frammarsch – mot en ny nordisk välfärdsmodell?
Måndag 3/7 kl. 10.00–11.00 Almedalsbiblioteket plan 3, sal E35, Cramérgatan 5, Visby
Filantropi är en katalysator för samhällsförändring som utmanar traditionella tankesätt. Den nordiska
filantropimodellen kompletterar den offentliga och ger möjlighet till innovativa lösningar på
samhällsutmaningar. Hur kan nordisk filantropi få bättre förutsättningar att främja samhällsutveckling?
Medverkande: Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, Anne
Holm Rannaleet, Senior Advisor, Public Affairs, IK Investment Partners, Gunvor Kronman, verkställande
direktör, Hanaholmen, Pernilla Norlin, vice VD och kommunikationschef, Entreprenörsforum.

Ryssland, Östersjön och Sverige – hur hanterar vi det nya säkerhetsläget?
Måndag 3/7 kl. 11-11.45 Sverige i världen
Säkerhetsläget runt Östersjön har försämrats. Rysk militär förmåga har stärkts och ökar, den europeiska
säkerhetsordningen är sargad. Hur hanterar Försvarsmakten och det övriga samhället den nya situationen?
Hur agerar Finland och andra länder runt Östersjön? ÖB Micael Bydén, Försvarsmakten, Carolina Vendil
Pallin, säkerhetspolitisk analytiker, FOI, ambassadör Matti Anttonen.

Finland 100 – nätverk som modell för ledarskap och välfärd?
Måndag 3/7 kl. 13.15-14 Strandvägen 4, Tavernatältet (Nordentältet)
Finland fyller 100 detta år och därför tittar vi närmare på de nordiska nätverkens betydelse för Finland och
Norden. Samtalet berör behov av nätverk, nätverk för framtida ledarskap, delaktighet och framtidsvisioner
för nordiskt nätverksbygge. Behöver vi nordiska närverk utöver de globala? Gunvor Kronman, fonddirektör,
Kulturfonden för Sverige och Finland, Gunnar Wetterberg, historiker Maria Wetterstrand, debattör, Henrik
Meinander, historiker.

Rundabordssamtal om vårdens och omsorgens förändrade förutsättningar
Måndag 3/7 kl. 17:30-20:30, LEVA Kungslador
Behovet av vård och omsorg ökar till följd av en växande och åldrande befolkning. Samtidigt har vård- och
omsorgssektorn betydande rekryteringsutmaningar. Ny teknik och digitalisering kan bidra till att
effektivisera arbetsprocesser och bättre tillvarata personalens kompetens. Juhana Vartiainen,
riksdagsledamot i Finland (tidigare bl.a. Konjunkturinstitutet) presenterar de utmaningar och möjligheter
Finland nu står inför med anledning av den planerade social- och hälsovårdsreformen i Finland.

Turbulens i världspolitiken – vad betyder det för säkerheten i Norden?
Måndag 3/7 kl. 17.30-18.45 Strandvägen 4, Tavernatältet (Nordentältet)
Splittring i EU, Trumps presidentskap i USA och ett Ryssland som många upplever som allt mera hotfullt.
Allt detta påverkar säkerhetsläget i Norden och kring Östersjön. Vad får det för följder för försvars- och
säkerhetspolitiken i de nordiska länderna och synen på nordiskt samarbete i försvarsfrågor? Peter Hultqvist
(S), försvarsminister, Ann-Sophie Dahl, docent i internationell politik, Center for Strategic and International
Studies, Köpenhamn, Matti Anttonen, ambassadör, Finlands ambassad i Stockholm, Christian Syse,
ambassadör, Norges ambassad i Stockholm, professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet, Sharon
Jåma, moderator.

Hur kan näringslivet verka för Östersjöns framtid?
Tisdag 4/7 kl. 15.15-16.00 Holmen, H600, vid fartyget M/S Michael Sars
Vårt gemensamma innanhav har mått dåligt länge. Näringslivet har en avgörande roll i att ta fram nya
innovationer och hållbara lösningar för att inte ytterligare belasta ett känsligt hav. Företag inom transport,
kommunikation, energi är nyckelaktörer. Hur får vi ekonomisk tillväxt på Östersjöns villkor? Kan projekt
som Hyperloop vara lösningen på framtidens svensk-finska kontakter? Professor Fredrik Gröndahl, KTH,
social- och hälsominister Wille Valve, Ålands landskapsregering, verkställande direktör Carl Haglund, Kaidi
Finland, projektledare Åsa Hansson, PA Consulting, VD Lotta Nummelin, Östersjöfonden, vice VD Thomas
Wrangdahl, Nordiska Investeringsbanken.

Gotland och Åland – Fredens öar?
Onsdag 5/7 kl. 14-14.45 Holmen, H600, vid fartyget M/S Michael Sars
Säkerhetsläget i Östersjön har försämrats och svenska försvarsmakten har initierat en återetablering av
militär närvaro på det militärstrategiskt viktiga Gotland efter drygt 10 års frånvaro. Vilken roll har Gotland
och Åland för stabiliteten i Östersjöområdet? Professor Henrik Meinander, forskare, fil. dr Robert Dalsjö,
FOI Totalförsvarets forskningsinstitut, minister Nina Fellman, Ålands landskapsregering, docent Janne
Holmén, Uppsala universitet.

Finland 1917 och Ålandsfrågan
Onsdag 5/7 kl. 15-15.45 Holmen, H600, vid fartyget M/S Michael Sars
I kölvattnet av den ryska revolutionen fanns en stark opinion på Åland för en återförening med
moderlandet Sverige. I Sverige fanns en vilja att tillmötesgå ålänningarnas krav men den finländska
ståndpunkten var tydlig: Åland var och skulle förbli en del av Finland. Konflikten fick många vändningar,
också internationellt. Tvisten löstes 1921 av Nationernas förbund men Ålandsfrågan förblev en smärtpunkt
mellan Sverige och Finland ända fram till slutet av 30-talet. Docent Janne Holmén, Uppsala universitet,
lantråd Katrin Sjögren, Ålandslandskapsregering, ledamot Pyry Niemi, utrikesutskottet, professor Henrik
Meinander.

Finlandsmys på Sjöbergs bakgård
Den politiska kulturen i Sverige och Finland – vad skiljer oss åt och vad förenar oss?
Torsdag 6/7 kl. 9.30-10.15 Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18
Det politiska systemet och demokratin i Sverige och Finland har mycket gemensamt. Men på många
punkter ser vi klara skillnader. Hur påverkar blockpolitikens väsen våra politiska system? Vilka följder har
listvalen i Sverige och personvalen i Finland för den politiska kulturen? Professor Henrik Meinander,
Helsingfors universitet, professor Anu Koivunen, Stockholms universitet, professor Kjell Östberg,
Södertörns högskola, vice ordförande Annika Hirvonen Falk, Justitieutskottet och ledamot Krister
Örnfjäder, utrikesutskottet.

Finlandsmys på Sjöbergs bakgård
Hur bemöter etablerade partier högerpopulismen i Norden? Alternativa fakta, media och yttrandefrihet
Torsdag 6/7 kl. 10.30-11.45 Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18
Ett fenomen och verktyg för den politiska kommunikationen som figurerar ofta i analysen av förhållandet
mellan populister och etablissemanget är alternativa fakta. Hur ter sig det fenomenet i en analys av
förhållandet mellan högerpopulister och det politiska etablissemanget i olika nordiska länder? Författaren,
journalisten Bengt Lindroth, professor Anu Koivunen, Stockholms universitet, lektor Ann-Christine Jungar,
Södertörns högskola, professor Kjell Östberg, Södertörns högskola, vice ordförande Annika Hirvonen Falk,
Justitieutskottet.

Finlandsmys på Sjöbergs bakgård
En skola för Norden eller hur fostra nya nordister?
Torsdag 6/7 kl. 12-12.45 Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18
Kunskap om Nordens historia, nutid och framtid är kanske viktigare än någonsin tidigare i tider av snabba
geopolitiska och teknologiska ryck. Våra nordiska samhällsstrukturer förändras ekonomiskt, kulturellt och
demografiskt. Men hur mycket kan vi om varandra i våra nordiska grannländer? Finlands ambassadör i
Sverige Matti Anttonen, docent Janne Holmen vid Uppsala universitet, fil. dr Marion Godman vid
Helsingfors universitet, chefen för institutet för samtidshistoria vid Södertörns högskola Johanna Ringarp,
vice ordförande Lärarförbundet Robert Fahlgren.

Tilläggsinformation: Projektchef Tina Räihä, +358 (0)40 563 6846, tina.raiha(at)hanaholmen.fi